۱ فوتی در تصادف خودروی ۲۰۶ در بزرگراه خرازی

۱ فوتی در تصادف خودروی ۲۰۶ در بزرگراه خرازی