تصویری از احمدی‌نژاد در ۱۲ بهمن ۵۷

تصویری از احمدی‌نژاد در بهمن ۵۷