(عکس) کنایه نیش دار سردار آزمون به انتخاب دراگان اسکوچیچ