عروس و دامادی در کنار آرامگاه سردار سلیمانی

 

عروس و دامادی در کنار آرامگاه سردار سلیمانی