آزاده نامداری در اینستاگرامش نوشت: بعد از مدتها قرنطینه(حدود شانزده روز کامل)چند قدم تا کتاب فروشی راه رفتیم.البته با رعایت نکات بهداشتی که من دوست نداشتم توی عکس باشند،دلم میخواهد شکوفه ها توی این عکس بدرخشند، از توصیه ها و خواهش ها ونگرانی هایم پست واستوری بسیارگذاشته ام، این عکس را جداگانه گرفتم که بعدها دوباره که آلبومم رادیدم فقط بگویم آه!بوی بهار!

پ.ن.کتابهارا استوری میکنم.

 

آزاده نامداری