جواب دندان شکن بهنوش بختیاری به سالومه سیدنیا

جواب دندان شکن بهنوش بختیاری به سالومه سیدنیا