انتشار تصاویری از کیف پر از سکه‌های مکشوفه از مدیران سابق بانک مرکزی، رسول سجاد و محسن صالحی از حواشی این جلسه دادگاه بود.

این مدیران متخلف در ازای کمک به پرداخت ارز به برخی افراد این سکه ها را دریافت کردند!

کیف پر از سکه‌ و ارز مدیران سابق بانک مرکزی!