تصویری جالب از آیت الله هاشمی و روحانی در لباس نظامی