میگوئل باررا از فعالان دفاع از حقوق زنان که این تظاهرات را سازماندهی کرده گفت این تظاهرات برای برجسته کردن قتل زنان و خشونت علیه زنان برگزار شده است.

بیشتر معترضان لباس های مشکی به تن داشتند و شعارهایی علیه تجاوزات جنسی علیه زنان سر دادند.

در مقابل گروهی از زنان پلیس که تقریبا چهار برابر نیروهای معترض بودند با این زنان برخورد کرده و درگیری هایی بین آنان رخ داد. اگرچه این تظاهرات در ابتدا مسالمت آمیز بود اما چند نفر زخمی شدند.

براساس آمار منتشر شده، 3825 زن مکزیکی در سال 2019 به دلیل خشونت جان خود را از دست داده اند که نسبت به سال 2018 رشد 7درصدی داشته است.