محققان روس جسد خرس غاری بزرگی را همراه با توله‌اش به طور کامل و سالم پیدا کردند و آن را بسیار پراهمیت خواندند.