گویا در ساخت عروسک فقط به ضوابط شرعی توجه شده و به عناصر زیبایی توجه نشده است.

عروسک شبکه قرآن با رعایت ضوابط شرعی!