عکس: حضور همسر اول استاد شجریان در مراسم تشییع

عکس: حضور همسر اول استاد شجریان در مراسم تشییع