عکس: بنر رفقا حلالم کنید با عکس ترامپ در خیابانی در تهران!