کارت عروسی زوج اندیمشکی‌ که میهمانان را به ماندن در خانه دعوت کرد