• جانشین رئیس پلیس پیشگیری خبر داد:

    جانشین رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از افزایش کشفیات و کاهش سرقت‌ها در مردادماه امسال خبر داد.