به گزارش اکونا پرس،

در این مراسم سخنرانی های دکتر گایینی و دکتر اکبری، حماسه خوانی مرشد، نقالی و نمایش ورزش پهلوانی با موضوع تقویت عرق ملی، تحکیم هویت ایرانی و ارتقای روحیه حماسی اهالی ورزش به ویژه قهرمانان با استقبال جامعه دانشگاهی ورزش مواجه گردید.

 دکتر مهرزاد حمیدی، دکتر نصراله سجادی، دکتر علیزاده، دکتر رواسی، دکتر  اکبرنژاد، دکتر کریمی زاده، دکتر طهماسبی و... همراه با دانشجویان در این مراسم حضور داشتند.