2روز گذشته معلمان آرژانتین در یک اعتصاب سراسری نسبت به تصمیمات کنگره در بوئنوس آیرس راهپیمایی کردند. همانطور که در این گزارش آمده است، معلمان خواستار افزایش دستمزد خود در مدارس  و همچنین رد لایحه کاهش بودجه مدارس دولتی آرژانتین بودند.  علاوه بر آن، خواستار قبول مذاکرات مطرح شده  میان دولت آرژانتین و صندوق بین المللی پول بوده اند.

راهپیمایی عظیم معلمان آرژانتینی به تصمیمات کنگره+عکس