به گزارش اکونا پرس،

محمد علی افشانی درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با رد برخی اظهارات مبنی بر عدم پرداخت سهم 5 درصدی آموزش و پرورش از عوارض شهرداری‌ها، گفت: چنین چیزی به هیچ وجه صحت ندارد و تا سهم آموزش و پرورش پرداخت نشود پروانه صادر نمی شود.

وی با اشاره به حضور اخیر خود در کمیسیون عمران مجلس، افزود: در این نشست تاکید کردم سهم ما را کاهش و به آموزش و پرورش اختصاص دهید؛ بنابراین حمایت از شهرداری مورد توجه جدی ما قرار دارد.

افشانی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش مورد حمایت جدی ما قرار دارد، ادامه داد: بر اساس آیین نامه دولت، آموزش و پرورش از پرداخت عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری معاف است.

شهردار تهران یادآور شد: ممکن است در فضای شلوغی مدرسه قدیمی و فرسوده‌ای وجود داشته باشد که مناسب فضای آموزشی نباشد بنابراین با تغییر کاربری می توان درآمد حاصله را جایی دیگر برای ساخت مدرسه هزینه کرد یعنی به گونه ای آموزش و پرورش برای تغییر کاربری هیچ هزینه ای به شهرداری پرداخت نمی‌کند.