به گزارش اکونا پرس،

متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیر است:

بیش از یک میلیارد انسان در جهان با گونه هایی از معلولیت زندگی می کنند. در بسیاری از جوامع، زندگی افراد دارای معلولیت معمولا به قطع ارتباط، انزوا و رویارویی با تبعیض منتهی می شود.

دستورکار 2030 برای توسعه پایدار، براساس پیمان خود مبنی براینکه هیچکس نادیده انگاشته نشود، تعهدی برای کاهش نابرابری و ارتقای فراگیری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای همگان، از جمله افراد دارای معلولیت، مطرح می کند. این شامل تحقق کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق افراد دارای معلولیت در همه زمینه ها و همه کشورها و همچنین گنجاندن صدا و مشارکت افراد دارای معلولیت در دستور کار ملی و سیاست ها می گردد.

امروز، سازمان ملل متحد "گزارش مهم 2018 ملل متحد درباره معلولیت و توسعه" را به منظور تحقق آرمان های توسعه پایدار به وسیله، برای و با همراهی افراد دارای معلولیت منتشر می کند. گزارش نشان می دهد افراد دارای معلولیت در بیشتر آرمان های توسعه پایداردر محرومیت به سر می برند ولی در عین حال، افزایش تعداد رویه های مطلوب که می توانند جامعه ای فراگیرتر ایجاد کنند که در آن افراد دارای معلولیت نیز بتوانند به صورت مستقل زندگی کنند، را مورد تاکید قرار می دهد.

در این روز بین المللی اجازه دهید تعهد خود را درهمکاری با یکدیگر برای جهانی بهتر، فراگیر، منصفانه و پایدار برای همه تجدید کنیم،  جهانی که در آن حقوق افراد دارای معلولیت به گونه ای  کامل محقق شود.