به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه ونظارت مالی شورای شهر تهران در جریان ارائه پیشنهاد برای تشکیل دفتر پایش برنامه، مدیریت پروژه و اطلاعات عملکرد ذیل معاونت جدید برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران، گفت: سه کار مختلف در معاونت برنامه ریزی تحت عنوان دفتر انجام می شد و ساختار تشکیلاتی نداشت که پیشنهاد ادغام دادیم.

او افزود: یکی پایش برنامه توسعه سوم بود دیگر دفتر مدیریت پروژه است که کار مدیریت پروژه های شهرداری است که در آن اقداماتی اعم از فعالیت های خدمات شهری، عمرانی، معماری و... انجام می شود. مورد سوم بحث کنترل عملکرد مطرح بود که با تشکیلات آموزش ادغام شود اما به دلیل تعارض منافع پیشنهاد دادیم که این سه قسمت در دفتری تحت عنوان دفتر پایش برنامه، مدیریت پروژه و اطلاعات عملکرد تشکیل شود تا عملکردهای موازی حذف شود.

عضو شورای شهر اظهار کرد: با این اقدامات بدون گسترش تشکیلاتی ادغام صورت می گیرد و رسمیت به دفتر داده می شود.

فراهانی افزود: با تشکیل این دفتر کارهای این سه قسمت به صورت سامان یافته و به هم مرتبط انجام می شود. 

گفتنی است این پیشنهاد با 15 رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.