یکی از مشکلات پیش رو محققین، اساتید و دانشجویان در روند انجام تحقیقات علمی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری است. تعیین حجم نمونه در مطالعات مختلف متفاوت میباشد. تعیین حجم نمونه میتواند بر اساس مطالعات کیفی و یا کمی صورت پذیرد. در مطالعات کیفی محقق قصد تعمیم نتایج به جامعه هدف را ندارد  و بنابراین در اینگونه مطالعات تعیین حجم نمونه بر اساس روشهای غیر احتمالی است. اما در مطالعات کمی که هدف اکثر آنها تعمیم نتایج به جامعه بزرگتر یا هدف است محاسبه حجم نمونه بر اساس روشهای احتمال تعیین میگردد.  

یکی از پرکاربردترین روشها برای تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی، استفاده از فرمولهای نمونه گیری همانند فرمول کوکران است. فرمول کوکران یکی از فرمولهایی است که توسط ویلیام کوکران در سال 1977 ابداع گردید که کاربرد زیادی در مطالعات کمی دارد. با استفاده از فرمول کوکران میتوان حداقل حجم نمونه را با توجه به سطوح مختلف خطا تعیین نمود. این فرمول بر اساس نسبت و یا میانگین صفت مورد بررسی در یک جامعه تعیین میگردد. در اینجا باید توجه داشت که فرمولهای محاسبه حجم نمونه بسیار متنوع و وسیع میباشند و محاسبه حجم نمونه بر اساس نسبت و یا میانگین یک صفت در جامعه یکی از روشهای تعیین حجم نمونه است. گاهی اوقات که حجم جامعه نیز نامعلوم باشد استفاده از این فرمول امکانپذیر میباشد.این فرمول بر اساس درصد توزیع و یا میانگین و واریانس صفت مورد نظر در جامعه میباشد.

یکی دیگر از روشهای تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی استفاده از جداول تعیین حجم نمونه آماده همانند جدول مورگان و کورجسی است. بین استفاده از فرمولهای تعیین حجم نمونه و جدولهای آماده همانند جدول مورگان وکورجسی تفاوت وجود دارد. به دلیل اینکه فرمولهایی که برای محاسبه حجم نمونه استفاده میگردند معمولا سطوح مختلفی از خطای جمع آوری نمونه را در نظر میگیرند در استفاده از فرمولهای تعیین حجم نمونه معمولا حداقل نمونه مورد نیاز در یک مطالعه را میتوان در نظر گرفت. اما در استفاده از جداولی همانند جدول کورجسی و مورگان دو مشکل عمده وجود دارد. مشکل اول این است که در تعیین حجم نمونه برای مطالعه، حتما باید حجم جامعه ای که از آن نمونه گیری را انجام میدهیم مشخص باشد. و دوم این است که در اینگونه جداول، حداکثر و ماکزیمم حجم نمونه ای که باید جمع آوری گردد، در نظر گرفته میشود، که شاید نیازی به جمع آوری این همه نمونه برای یک مطالعه و صرف هزینه و زمان اضافه نباشد.

Untitled1

 

 آمار آکادمی به عنوان یکی از موسسات آماری میباشد که به محققین در تعیین حداقل حجم نمونه برای مطالعات کمک مینماید. علاوه بر این با استفاده از پلن های مختلفی که در آمار آکادمی برای تعیین حجم نمونه همانند تعیین حجم نمونه بر اساس نوع مطالعه، شاخص های مورد بررسی در مطالعه و نیز فرمول های حجم نمونه وجود دارد، محققین میتوانند درخواست خود مبنی بر محاسبه حجم نمونه را داشته باشند. در آمار آکادمی محققین میتوانند بنا به درخواست خود حجم نمونه حداقل را برای مطالعه خود در نظر بگیرند که در هزینه و زمان نیز صرفه جویی نمایند. آمار آکادمی به عنوان یک وبسایت آماری به محققین در سایر رشته ها خدمات مختلفی از قبیل محاسبه حجم نمونه، تعیین روش مطالعه، تعیین ماهیت متغیرها، تحلیل آماری پایان نامه و تحلیل آماری مقالات علمی ارائه مینماید تا در بخشهای مختلفی بتوانند یک متخصص آمار را در کنار خود داشته باشند. علاوه بر این برای کسانی که علاقه به روشهای آماری و نیز یادگیری آماری دارند بستری یادگیری به صورت کامل در آمار آکادمی فراهم گردیده است تا بتوانید به دانش آماری خود بیفزایید.