به گزارش اکونا پرس،

اعضاء کمیته عضویت و ارزشیابی انجمن روابط عمومی ایران به اتفاق آرا، اعطای نشان الماس روابط عمومی ایران را به ناصر بزرگمهر مدیرعامل موسسه فرهنگی، مطبوعاتی صمت به تصویب رساندند.

در این جلسه نیز سوابق فعالیت های حرفه ای ۷ نفر از اعضاء انجمن مورد بررسی قرار گرفت. این اعضا عبارتند از:

۱- انیسه مقدسی با شماره عضویت ۳۱۲، موفق به دریافت گواهی عضویت حرفه ای در پایه ۳ بخش عمومی

۲- فرزاد محمدی با شماره عضویت ۳۱۶، موفق به دریافت گواهی عضویت حرفه ای در پایه ۳ بخش دولتی

۳- سید جواد میرحسینی با شماره عضویت ۳۱۵، موفق به دریافت گواهی عضویت حرفه ای در پایه ۳ بخش دولتی

۴- اعظم ذوالفقاری با شماره عضویت ۲۹۳، موفق به دریافت گواهی عضویت حرفه ای در پایه ۳ بخش دولتی

۵- جمال رئیسی با شماره عضویت ۲۶۲، موفق به دریافت گواهی عضویت حرفه ای در پایه ۱ بخش دولتی

۶- حسن فراهانی با شماره عضویت ۳۲۰، موفق به دریافت گواهی عضویت حرفه ای در پایه ارشد بخش عمومی

۷- شهرام علیپور با شماره عضویت ۳۶۰، موفق به دریافت گواهی عضویت حرفه ای در پایه ۲ بخش عمومی

در ضمن به استناد بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۶ آیین نامه و بنا به ارائه مدارک مثبت و مورد تأیید در خصوص طی دوره های آموزشی مهارتی و بازآموزی، ارتقاء پایه ۲ نفر از اعضای حرفه ای انجمن به شرح زیر به تصویب رسید.

۱- رضا افخمی با شماره عضویت ۲۸۱، موفق به ارتقاء پایه از ۲ به ۱ در بخش دولتی

۲- فرامرز پریزی با شماره عضویت ۲۳۴، موفق به ارتقاء پایه از ۱ به ارشد در بخش خصوصی