به گزارش اکونا پرس،

صندوق بازنشستگی باتوجه به مشکلات عمده اقتصادی و پایین بودن رقم غرامت، پیشنهاد داد که این رقم به ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند. 

در ابتدا این طرح بخاطر بار مالی که برای دولت داشت با مخالفت هایی همراه شد که نهایتا با تلاش صندوق و همکاری خوب کارشناسان سازمان برنامه، طرح نهایی شده و از طرف سازمان به هیات دولت ارائه گردید.

بمحض ابلاغ از سوی هیات دولت، این طرح از طرف صندوق اجرا و غرامت محرومین پرداخت خواهد شد.