به گزارش اکونا پرس،

بر اساس بررسی های دفتر فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات این سازمان، ‌در سه ماهه اول سال 1400، 25 میلیون و 428 هزار و 538 مراجعه برای دریافت خدمات سرپایی شامل: ویزیت و خدمات تشخیصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌- درمانی به مراکز درمانی ملکی سازمان صورت گرفته که نسبت به مدت زمان مشابه در سه ماهه اول سال 99، 44.0 درصد افزایش داشته است.
گفتنی است، از تعداد کل مراجعات سرپایی 98.5 درصد مشمول بیمه تامین اجتماعی، 0.1 درصد بیمه سلامت و 1.3 درصد مشمول سایر بیمه ها و بیماران آزاد بوده اند.
همچنین نسبت ویزیت سرپایی پزشکان متخصص به تعداد بیمار بستری مربوط به سه ماهه اول سال 1400، برابر با 20 بوده است و نشان می دهد به ازای 20 بیمار ویزیت شده توسط پزشکان متخصص، یک بیمار در مرکز درمانی بستری و تحت درمان قرار می گیرد.
بر اساس این آمار، تعداد تخت فعال مراکز بستری (اعم از بیمارستان و مراکز جراحی محدود) از 9116 تخت در سه ماهه اول سال 99، به 8917 تخت فعال در سه ماهه اول سال 1400 رسیده است که 2.2 درصد کاهش را نشان می دهد.
گفتنی است، با توجه به جمعیت 43 میلیون و 655 هزار و 313 نفری بیمه شدگان تحت پوشش درمان سازمان تامین اجتماعی، 0.2 تخت فعال بستری به ازای هر 1000 بیمه شده تا پایان خرداد 1400 اختصاص یافته است.
همچنین درصد اشغال تخت بیمارستان های ملکی در سه ماهه اول سال 1400 نسبت به مدت زمان مشابه در سه ماهه اول سال 99، با افزایش 20.6 درصدی از 43.08 درصد به 63.70 درصد رسیده است.
تعداد کل موارد اعمال جراحی بستری در مراکز درمانی ملکی در سه ماهه اول سال 1400 نسبت به مدت زمان مشابه در سه ماهه اول سال 99 نیز، افزایش 27.8 درصدی را نشان داده است که این افزایش بیشتر مربوط به موارد اعمال جراحی بزرگ بوده است.
همچنین در بخش بستری مراکز ملکی سه ماهه اول سال 1400، تعداد 174 هزار و 780 بیمار بستری و تحت درمان قرار گرفته اند که نسبت به سه ماهه اول سال 99، افزایشی در حدود 34.8 درصدی را نشان می دهد.
مجموع زایمانها درسه ماهه اول سال 1400، برابر با 25 هزار و 622 مورد بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سه ماهه اول سال 99 کاهش 10.7 درصدی را نشان می دهد.
درصد زایمان سزارین در سه ماهه اول سال 1400 نیز به 43.6 درصد رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سه ماهه اول سال 99، افزایشی در حدود 0.4 درصدی را نشان می دهد.