به گزارش اکونا پرس،

محمدرضا سرحسابی  با اشاره اینکه هم اکنون ۱۳۳۱ حامی در راستای حمایت از ایتام و فرزندان محسنین با این اداره همکاری دارند، گفت: از این تعداد دو حامی مقیم خارج از کشور هستند.

وی به ارسال کمک های یکی از حامیان مقیم آمریکا برای فرزند معنوی اشاره کرد و افزود: این حامی از طریق رابط خود کمک های خود  را به مناسبت تولد فرزند معنوی اش در قالب پوشاک فصل و  سبد کالا  به وی اهداء کرد.

سرحسابی بیان کرد: این حامی ۳ سال است با حمایت مادی و معنوی از این یتیم با اداره شاهدشهر، صباشهر و فردوسیه همکاری دارد و ماهیانه کمک های  نقدی خود را برای وی واریز می کند.

رئیس کمیته امداد شاهدشهر،صباشهر و فردوسیه یادآور شد: حامیان اکرام ایتام و محسنین در ۹ ماهه سال جاری بالغ بر یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان به فرزندان معنوی خود کمک کرده اند.