به گزارش اکونا پرس،

هنگامی که صحبت از خدمات حقوقی می‌شود منظور از انواع و اقسام خدمات مشاوره ای و وکالتی است حدود ۹ میلیون پرونده در سال در قوه قضاییه تشکیل می شوند که هر پرونده دو سر دارد بنابراین در مورد بازاری صحبت می‌شود که حدود ۱۸ میلیون به طور بالقوه می تواند تقاضای خدمات حقوقی داشته باشد  هرچند که بخش زیادی از این پرونده‌ها از خدمات حقوقی استفاده نمی کنند.

اما سوال اینجاست که آیا به تناسب بزرگی بازار حقوقی ارائه خدمات حقوقی نیز مشخص  و معین است؟ 

همانطور که میدانید اولین درگاه  حضور در کارزار حقوقی شرکت در آزمون وکالت و آوردن نمره قبولی است.علیرغم شرکت بین ۱۰۰۰ تا ۸ هزار نفر شرکت کننده در طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ میانگین قبولی افراد در این آزمون بین ۵ تا ۱۰ درصد بوده است.

یکی از شاخص‌های مهم رتبه بندی کشورها تعداد وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده است و این اساس کشورهای انگلیس استرالیا ایتالیا به ترتیب رتبه های اول تا سوم شخص به خود اختصاص داده اند بر این اساس ایران در رتبه های سی و دوم جهان قرار گرفته است به گونه‌ای که به ازای هر ۱۰ هزار پرونده در کشور انگلستان حدود ۵۰۰ وکیل و در کشور ایران حدود ۴۳ وجود دارد

در همین شاخص کشور ترکیه در میانه جدول قرار گرفته که به ازای هر ۱۰ هزار پرونده حقوقی حدود حدود ۲۳۵ وکیل دارد.

با مقایسه انجام شده بین آزمون وکالت در کشور ژاپن و ایران مشخص می‌شود که علی رغم تعداد شرکت کننده های یکسان در دو کشور اما میانگین قبولی آزمون وکالت کشور ژاپن در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است.اگر از لحاظ درصد احراز صلاحیت رتبه های برتر آزمون وکالت ۶۰ درصد افراد  حائض مقام و جایگاه قضاوت  وکالت بدانیم حدود ۱۳ سال طول می‌کشد تا میانگین تعداد وکیل به ازای ۱۰ هزار پرونده برسیم.