• بررسی عملکرد دوسال اخیر دولتمردان نشان می‌دهد دولت سیزدهم در پایدار ماندن مشکلات اقتصادی به ویژه تورم بی‌تقصیر نبوده است. گذشته از برخی خطاهای سیاستی دولت در…