• رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

    رئیس جمهور طرح بحث این دولت و آن دولت از سوی برخی افراد در روزهای اخیر را از حرف های زشت، بی منطق و کودکانه دانست و تاکید کرد: این دولت و آن دولت معنا ندارد،…