به گزارش اکونا پرس،

مردم شهرهای مختلف عراق به ویژه پایتخت از نخستین ساعت های صبح امروز جمعه خود را به بغداد رساندند تا در تظاهرات میلیونی علیه نیروهای اشغالگر آمریکایی شرکت کنند.
خیابان مختلف بغداد از ساعت اولیه صبح جمعه شاهد یکی از بی نظیرترین صحنه های حضور و مشارکت مردمی از زن و مرد و پیر و جوان بود، مردمی که آمده بودند فریاد میلیونی خود را برای آزادی و استقلال خود و پایان اشغالگری به گوش جهانیان برسانند.
اکنون همه خیابان ها و مسیرهای منتهی به محل برگزاری تظاهرات در خیابان جادریه مملو از جمعیت است و همه جا این مناطق به جوش و خروش علیه اشغالگران تبدیل شده است.
تظاهرات میلیونی مردم عراق در پایتخت با شعارهای  «کلا کلا آمریکا، کلا کلا اسرائیل» - نه به آمریکا و اسرائیل - آغاز شده با این وجود سیل جمعیت از مناطق مختلف و خیابان های بغداد همچنان در حال پیوستن به تظاهرات کنندگان هستند.
حضور گسترده مردم کفن پوش با در دست داشتن پرچم های عراق و شعارهای ضد آمریکا، اسرائیل و حکام مزدور عرب جلوه ای دیدنی به تظاهرات میلیونی بغداد داده است.