• اداره ورزش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه با همکاری اداره اجتماعی ناحیه۲ اقدام به برگزاری بازی های خیابانی تحت عنوان "خیابان ورزش" در محله امام زاده…