به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ "محمدرضا پوریافر" شهردار منطقه ۲۱ یکی از اولویت های مهم خدماتی شهرداری را در سال جاری، کاهش مشکلات شهروندان در حوزه شهرسازی و معماری سیاست گذاری کرد که در همین زمینه توسعه خدمات در حوزه شهرسازی اتفاق افتاد. 

بر این اساس و در شش ماهه نخست سال جاری، ۴۲ پروانه شروع عملیات ساختمانی صادر شد که نسبت به سال گذشته هفت برابر شده است. در همین مدت ۶۹ پروانه شهرسازی، ۴ پروانه ساختمان، ۳۴ پروانه تخریب نوسازی و ۶ پروانه تغییر نقشه در منطقه ۲۱ صادر شده است. 

رشد صدور پروانه های ساختمانی در منطقه ۲۱ در سال جاری در حالی اتفاق افتاده که یکی از مهمترین نیازهای شهر و درخواست های شهروندان در حوزه ساخت مسکن است و تسهیل گری در این حوزه، رضایتمندی شهروندان را همراه دارد. 

کارنامه عملکرد شهرسازی منطقه ۲۱ در شش ماهه نخست سال ۱۴٠۲، همچنین بیانگر رشد بیش از ۲٠ درصدی در تایید نماهای ساختمانی است و ۹۳ پرونده نمای ساختمان، تایید شده است. 

بر این اساس، در شش ماهه سال جاری در بخش های مختلف پایان ساختمان، عدم خلاف و پایان کار آپارتمانی در مجموع ۲۶۸ گواهی صادر شده است.