به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ شورای عملیاتی توسعه مدیریت با حضور معاونین برنامه ریزی و سرمایه انسانی، فنی و عمران، ممیز اداری اداره کل سرمایه انسانی، مدیران ادارات حراست، بازرسی، گزینش، سرمایه انسانی و خدمات آموزشی و بهسازی سازمان برگزار شد. 

براساس این گزارش؛ موضوعات مطروحه در این جلسه شامل انتصاب مدیران و کارشناسان، جابه جایی‌های درون و برون‌سازمانی، ادامه تحصیل و ارتقاء پست و گروه کارکنان رسمی و قراردادی، تبدیل وضعیت و جانمایی نیروها و موارد تشویقی و تنبیهی بود که در این خصوص موضوعات مذکور تصمیم گیری و موارد مصوب شد.