به گزارش اکونا پرس،

اداره گردشگری با مشارکت اداره سلامت، همزمان با هفته سلامت میزبان نگاه هنرمندانه افراد دارای معلولیت بنیاد معلولین ایرانیان در عمارت ارباب هرمز بود.

دراین برنامه۳۰ نفر از افراد دارای معلولیت حضور داشتند.