به گزارش اکونا پرس،

جمع آوری درختان خشک در بر ملک اعلامی، طبق رای صادره از  کمیسیون ماده هفت انجام و عوارض آن در رای با ضریب حداکثری ۳ برابری تعیین و توسط مالک پرداخت شده است.

بر اساس همین گزارش، ناحیه مربوطه جهت بررسی مجدد و  تکمیلی از وضعیت موجود درختان، آمار برداری انجام و گزارش را به کمیسیون باغات ارجاع داده که کمیسیون بعد از بررسی تایید نموده است درختان موجود کاملا منطبق با رای صادره از کمیسیون ماده ۷ جمع آوری شده اند.

با این حال شهرداری منطقه یک به جهت حفظ حقوق شهر از مالک در دادسرای ناحیه ۳۷ شکایت کرده است.