به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، در ادامه این جلسه ضمن بررسی عملکرد و برنامه های دستگاه های خدمات رسان، از اقدامات انجام شده تقدیر شد و تکمیل برنامه های سال جاری مورد تأکید قرار گرفت.

با توجه به اهمیت موضوع مالکیت نهادهای عمومی و ارگانهای  دولتی در منطقه چهار، ضمن بحث و تبادل نظر مقرر شده با استفاده از ظرفیت اراضی در اختیار و با همکاری شهرداری منطقه و سازمان نوسازی نسبت به تعریف پروژه های محرک توسعه اقدام و ارزش افزوده حاصل از آن به منظور ارائه بسته های تشویقی متناسب با نیاز محدوده در قالب عقد تفاهم نامه نسبت به تسریع روند نوسازی و حل مشکلات ثبتی و مالکیتی تسهیل گردد.