به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، در این نشست که با حضور مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی و مهندس مسعود حمزه ای رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران برگزار شد، نقش مهم این سازمان به عنوان بازوی کمکی حوزه فنی و عمرانی شهرداری پایتخت مورد تاکید قرار گرفت و درباره موارد مهمی از قبیل هوشمند سازی و ارتقای شفافیت در سازوکارهای اداری بحث و تبادل نظر شد.