به گزارش اکونا پرس،

صفا صبوری دیلمی؛ شاید قبل از افتتاح کامل زیر گذر گیشا و احتمالا تا پایان آذرماه، بطور موقت و در برخی ساعت روز که با پیک ترافیک مواجه هستیم، امکان تردد موقت و البته با ایمنی کامل را به خودروها بدهیم.