به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران، در این تحقیق با استفاده از روش شناسائی مولفه های زیر ساختی شهر هوشمند و ارزیابی و رتبه بندی آنها ، استراتژیها و راهکارهای مناسب در جهت تحقق شهر هوشمند در شهرداری تهران پیشنهاد شده است .

لازم به ذکر است با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، تقویت و هماهنگی سه نوع از عوامل شامل عوامل نهادی و مدیریتی، عوامل انسانی و عوامل فناوری در برنامه ریزی شهری دارای اهمیت است و استراتژی های ایجاد یک شهر هوشمند باید بر اساس عوامل مذکور صورت گیرد. 

گفتنی است آنچه در این مولفه و معیارهای آن قابل تامل است تاثیر مستقیم مدیریت و سیاست گذاری در اجرای هوشمندسازی شهر است. در بحث مدیریت و سیاست گذاری مقررات زدایی، تنظیم مقررات کارآمد، بازمهندسی و تحول دیجیتالی همچنین شهروند مداری و کاهش تصدی گری و مدیریت آینده نگرانه منابع و مصارف شهری و ارزیابی نظام مند و مستمر برنامه هوشمندسازی باید در ترسیم چشم انداز توسعه فناوری های هوشمند در نظر گرفته شود. 

همچنین در بحث اهمیت زیرساخت های فناوری اطلاعات و عوامل فناوری، مدیریت شهری باید بر روی یکپارچه سازی زیرساخت های ارتباطی در حوزه های مختلف و توسعه مدلهای مشارکتی در توسعه و بهره برداری از آنها با توجه به جنبه های اقتصادی، اجتماعی و محیطی تمرکز نماید و تنها راه رسیدن به این اهداف، وفاق جمعی نهادهای مدنی، بخش خصوصی و شهرداری ها است و در بحث اهمیت عوامل انسانی در هوشمندسازی شهر، مشارکت دادن شهروندان در کسب و کارهای مدیریت شهری و فرهنگ سازی جهت مشارکت آنان، شفاف سازی برای شهروندان و حمایت از کسب و کارهای نو آور می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. شایان ذکر است شناسایی صحیح فناوری ها، تخصص گرایی در انتخاب پروژه های شهری، پایش و کنترل پروژه ها می تواند موجب تقویت عوامل فناوری اطلاعات گردد که در این راستا همکاری با مراکز علمی و دانشگاهها در انتخاب و اجرای پروژه های فناورانه می تواند بسیار مفید باشد.