به گزارش اکونا پرس،

 همایش بررسی نقش مشارکت دانشگاهها با شهرداری در مدیریت پسماند،  پنل تخصصی با موضوع مدیریت  با حضور شهردارناحیه ۴، رئیس اداره پسماند منطقه  و جمعی از اساتید در دانشگاه تربیت مدرس