به گزارش اکونا پرس،

علیرضا علی بخشی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه۶ گفت:در راستای اجرای برنامه بهداشت پارک های سطح منطقه و ضوابط بهداشتی منابع تامین آب در پارکها و ‌فضاهای سبز سطح منطقه نمونه برداری از آب  آشامیدنی بر اساس آزمایشهای میکروبی ، فیزیکی و ‌شیمیایی انجام گرفت و در مقایسه با استاندارد سلامت آب آشامیدنی بوستانهای  ‌سیما ،بوستان فرهنگسرای سرو ،بوستان سیاوش ، شفق ،نظامی گنجوی ،دوستان ، نیلو ، بیهقی ، ساعی ‌، بعثت واقع در ناحیه ۵ ‌منطقه ۶بوستان های یادمان سبز ،سدروس اسد آبادی  در ناحیه ۶ ، اقاقیا ،رفتگر ،گل ها ، قزل قلعه ، آفتاب ، ‌مهتاب ، واقع در ناحیه ۴بوستان های هنرمندان ،   فرهنگسرای رسانه ،فردوسی ، ورشو واقع  در ناحیه ۱بوستان لاله  واقع در ناحیه ۲، بوستان حضرت مریم ، ابن سینا ، میرزای شیرازی در ناحیه ۳ تایید گردید و hseمنطقه موفق به دریافت گواهی سلامت آب آشامیدنی شد.