به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، کسب رتبه پنجم معاونت منابع انسانی در ارزیابی سال 95، کسب رتبه اول و دوم 123 گانه شهرداری تهران؛ به ترتیب توسط ناحیه پنج و دو این منطقه در سال 96، دریافت گواهی نامه ایزو10015 و 180001 OHSAS و شرکت در جایزه تعالی منابع انسانی در سال 97 مهم ترین موفقیت ها، جوایز و تقدیرنامه ها در زمینه تعالی آموزش و منابع انسانی شهرداری این منطقه است.

به گفته مصطفی سلیمی شهردار منطقه 3، مدیریت تعالی آموزش، جایگاه کلیدی و نقش راهبردی در افزایش بهره وری و کارآیی سازمانی، ایجاد تعهد و دلبستگی شغلی و تعالی عملکرد کارکنان دارد.

وی اذعان داشت:  این مهم از طریق به کارگیری الگوهای پیشرفته توسعه منابع انسانی، یادگیری سازمانی و راهبردهای توسعه و بالندگی قابلیت های کارکنان، می توانند پاسخگوی نیازهای سازمان آن هم با سرعت و انعطاف بیشتری باشند.

شهردار منطقه 3 ابراز داشت: توسعه آموزش کارکنان یکی از مهم ترین اهداف راهبردی سازمان های عصر کنونی است که به منظور ارتقای سطح دانش، مهارت، تجربه وکیفیت، تعالی و عملکرد سرمایه های سازمانی است.