به گزارش اکونا پرس،

زهرا صدراعظم نوری در تذکر پیش از دستور خود گفت: طبق بند «ج» ذیل ماده واحده مصوبه شهرداری تهران مکلف است با مشارکت ادارات کل تشکیلات، آموزش، شرکت شهر سالم و اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهری نسبت به تهیه و تدوین نظامنامه مدیریت یکپارچه سامانه HSE اقدام و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند، که این مهم تاکنون محقق نشده است.

وی ادامه داد: علیرغم آنکه در اجرای مفاد این مصوبه تاکنون اقداماتی انجام شده است لیکن با توجه به عدم تدقیق ساختار اجرایی و مدیریتی واحد و تصویب نظامنامه مدیریت یکپارچه سامانه HSE همچنان با نارسایی هایی در اجرا مواجه هست.

نوری اضافه کرد: در همین راستا با پیگیری های مکرر انجام گرفته از سوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا، یک جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE با حضور جناب آقای حناچی در نهم مهرماه سال جاری برگزار و موضوع تدوین نظامنامه ساختار مدیریت یکپارچه HSE مورد پیگیری قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد شهرداری حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص ساختار سازمانی سامانه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران با محوریت معاونت برنامه ریزی و امور شورا و تمام حوزه‌های ذینفع در موضوعات سلامت و محیط زیست تعیین تکلیف کند. که با توجه به گذشت سه ماه از ملت مقرر، تعیین تکلیف در خصوص ساختار و نظامنامه مدیریتی مربوطه همچنان مغفول مانده است.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: با توجه به ضرورت استقرار، اجرا و پایش الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست در شهر تهران و با عنایت به گذشت بالغ بر۶ سال از زمان ابلاغ مصوبه «الزام شهرداری تهران به استقرار سامانه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست»، به معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تهران تذکر می دهم نسبت به انجام تکالیف مندرج در مصوبه و مفاد صورتجلسه نشست شورای سیاستگذاری HSE در تاریخ 98/07/09، با جدیت و حساسیت، ورود داشته و گزارش جامعی از حسن اجرای مصوبات مذکور را ارایه کنند.