به گزارش اکونا پرس،

در پایان شهردار و معاون اجتماعی منطقه حکم شهرداران مدارس را اهدا کردند.