به گزارش اکونا پرس،

 هنرور با تاکید بر اینکه بازدید های میدانی منظم از سطح محلات، به منظور احصاء مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه های مختلف عملکردی شهرداری  در این ناحیه صورت می پذیرد؛ گفت: بهبود شرایط موجود در محلات علی الخصوص در حوزه نگهداشت شهری؛ مورد تاکید خاص مدیریت ارشد کلانشهر تهران و شهردار منطقه است. و در این راستا آماده سازی بستری مناسب جهت ارتقاء سطح رضایت مندی شهروندان و مشارکت آنان در اداره امور شهر در اولویت برنامه های این ناحیه قرار دارد.

 وی با اشاره به اهمیت راهبردی ناحیه ۵ در اتصال شمال به مرکز تهران، از برنامه ریزی برای ارتقای خدمات رسانی به شهروندان در حوزه های خدمات شهری خبر داد.