به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، در این نشست که با هدف انجام هماهنگی های لازم جهت رفع مشکلات مربوط به نگهداشت شبکه اصلی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و با عنایت به ماده 84 برنامه 5 ساله سوم مبنی بر لزوم پیاده سازی نظام نگهداشت مجاری و تاسیسات موجود برگزار شد، طرفین بر لزوم توسعه همکاری ها و برگزاری جلسات کارشناسی جهت استقرار نظام نگهداشت یکپارچه شبکه مدیریت آبهای سطحی تاکید کردند.

لازم به ذکر است توسعه و بهبود عملکرد شبکه اصلی از طریق نگهداشت اصولی کانال ها و تاسیسات موجود، یکی از پیش نیازهای مهم عملیاتی ساختن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران به شمار می آید. شبکه اصلی مدیریت آبهای سطحی در برگیرنده حدود 530کیلومتر کانال، لوله و تونل می باشد که بخش هایی از آن به دلیل  قدمت، بهره برداری و نگهداری غیر اصولی، دخل و تصرفات انجام شده توسط شرکت های تاسیساتی، تخلیه فاضلاب و عدم دسترسی مناسب تخریب شده و نیازمند رسیدگی می باشد.