به گزارش اکونا پرس،

در این راستا تفکیک پسماند در مجتمع آرادکوه و کلیه مراکز مناطق ۲۲ گانه تعطیل شد و ۳هزار کارگر فعال در این بخش ها را با پرداخت حقوق برای یک ماه مرخص کردیم. 

روزانه تمامی ساختمان های اسکان کارگری، ایستگاه های میانی و خودروهای حمل پسماند ضدعفونی می شوند. 

خودروهای ویژه ای نیز به حمل پسماندهای بیمارستانی اختصاص دادیم و این پسماندها در سایت جداگانه ای دفن می شوند. 

تا پیش از شیوع ویروس کرونا با انجام عملیات تفکیک و بازیافت، روزانه ۴ هزار و ۸۰۰ تن پسماند به آرادکوه می رفت که نیمی از آن به کمپوست تبدیل می شد. در حال حاضر اما روزانه ۷ هزار و ۲۰۰ تن زباله جمع آوری و به طور مستقیم دفن می شود.