به گزارش اکونا پرس،

وی گفت: می توان نهر را خشک کرد و امکان نفوذ آب را به زمین نداد، چون علاوه بر اینکه سفره های زیرزمینی دچار مشکل می شود، خشک شدن درختان نیز اتفاق می افتد. در جایی که آب وجود دارد نمناکی و رطوبت امری طبیعی است ولی مدیریت مجموعه می بایست تدبیری می اندیشید و نسبت به ایزولاسیون دیوار اقدام می کرد تا رطوبت به دیوار نفوذ نکند.