به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک،   مشاور عالی و مدیرکل دفتر شهردار تهران ضمن بازدید از سطح منطقه و ساختمان مرکزی شهرداری منطقه یک با سید حمید موسوی به گفتگو نشست.

شهردار منطقه یک با تشریح اقدامات و فعالیتهای سال گذشته، اهم برنامه های سال ۹۹ مدیریت شهری منطقه  در حوزه های عمرانی ، ترافیکی، امور اجتماعی و فرهنگی و مشارکتهای مردمی ، درآمد های پایدار ، مدیریت منابع و مصارف و...را  اعلام و نظرات مشاور عالی شهردار تهران را دریافت کرد.

مهندس کاظمی همچنین در بازدید از ساختمان مرکزی این منطقه ، اقدامات اجرایی بازطراحی و تغییر چیدمان اداری معاونت های مختلف در راستای تکریم ارباب رجوع وطرح فاصله گذاری اجتماعی را مناسب ارزیابی کرد.