به گزارش اکونا پرس،

شایان ذکر به دلیل محدودیت در برپایی جلسات و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، نشست کمیته درآمد نیز در همین جلسه برگزار شد.