به گزارش اکونا پرس،

وی با اشاره به مولفه های اصلی در ارتقا کیفیت محیط زیست شهری شامل انرژی، پایش و مدیریت منابع و شاخصهای محیط زیست، ارزیابی و استانداردهای محیط زیستی، توسعه پایدار و توانمندسازی و مشارکتهای محیط زیستی، گفت: رویکردهای اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار در بخش مدیریت انرژی و منابع در شهرداری تهران، توسعه و نگهداشت تجهیزات تجدیدپذیر، راهبری و نظارت بر رعایت شاخصهای مدیریت سبز است.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شناسایی و پایش منابع آلاینده، تهیه اطلس محیط زیست شهر تهران، تهیه بانک اطلاعات تنوع زیستی و نظارت بر عملکرد مراکز نگهداری حیوانات مستقر در سطح مناطق، استفاده مجدد از آب، پساب و بازچرخانی آبهای سطحی به عنوان منبع آب پایدار برای آبیاری، هوشمندسازی مصرف آب، همکاری با ادارات مدیریت پسماند جهت اجرای بهینه طرح تفکیک در مبدا از جمله رویکردهای اداره کل محیط زیست در سال 1399-1400 در حوزه پایش و مدیریت منابع و شاخصهای محیط زیست برشمرد.

وی با اشاره به لزوم توجه به موضوع انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی و یا مطالعات محیط زیستی طرحها و پروژه های شهرداری، نظارت و پیاده سازی نظام مدیریت محیط زیست و ترویج فرهنگ ایجاد و توسعه ساختمانهای دوستدار محیط زیست (ساختمان سبز) در سطح مناطق 22گانه به عنوان رویکردهای اداره کل محیط زیست در حوزه ارزیابی و استانداردهای محیط زیستی، خاطرنشان ساخت: مدل سازی توسعه پایدار شهری در حوزه محیط زیست شهری، رویکرد مربوط به بخش توسعه پایدار است.

انصاری توجه به ظرفیت سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی در اجرای برنامه های محیط زیستی در سطح شهر تهران، همکاری با طرح آموزش محیط زیستی به مربیان مهدکودک و شهرداران مدارس، همکاری با ستاد گردشگری در اجرای طرح اکوتور، تمرکز بر آموزشهای محیط زیستی به کودکان و دانش آموزان مقطع دبستان، استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای آموزش، فرهنگسازی و مشارکتهای محیط زیست، تدوین پروژه های محله محور در حوزه توانمندسازی و جلب مشارکتهای شهروندی با استفاده از ظرفیت کانونهای محیط زیست محلات را از دیگر رویکردهای اداره کل محیط زیست دانست و گفت: محله محوری در پروژه های محیط زیستی بعنوان رویکرد اصلی حوزه توانمندسازی و مشارکتهای محیط زیست مطرح است.

وی در پایان یادآور شد: بی شک اجرای اقدامات و فعالیتهای مجموعه محیط زیست شهری جهت دستیابی به اهداف سازمانی بدون هماهنگی و برنامه ریزی صحیح امکانپذیر نخواهد بود که در این زمینه نیز پروژه های محیط‌زیستی و روند پیشرفت آنها در مناطق 22گانه با جدیت بیشتر از طریق بازدیدهای دوره ای کارشناسی پیگیری می شود.